பூஜை நேரம்

வேளைநேரம்விபரம்
காலை5.15நடைதிறப்பு
 7.15காலை பூஜை
 8.15நடை சாத்தல்
பகல்11.00நடைதிறப்பு
 12.30உச்சிகால பூஜை
மதியம்1.00நடை சாத்தல்
மாலை5.00நடைதிறப்பு
 5.45சாயரட்ஷை பூஜை
இரவு7.00இராக்கால பூஜை
 8.00நடை சாத்தல்
விஷேச நாட்களில் நேரங்கள் மாறுதலுக்கு உற்பட்டது